تبلیغات بدنه خارجی (هواپیمایی کاسپین)

تبلیغات بر روی بدنه خارجی  


 بی شک لوکس ترین و باشکوه ترین تبلیغات در صنعت هوایی تبلیغات بر روی بدنه خارجی هواپیماهای مسافربری می باشد. تبلیغات بر روی بدنه خارجی هواپیماها تنها توسط شرکت های بزرگ و برندهای مطرح دنیا صورت می پذیرد . این نوع تبلیغات نشاندهنده اقتدار و قدرت شرکت ها در زمینه ی فعالیت خود می باشد .


 

ابعاد مواد مورد استفاده
چهار متر مربع استیکر

caspian airlines

تعرفه سرمایه گذاری تبلیغات بر روی بدنه خارجی هواپیمایی کاسپین

مکان درج تبلیغات مدت زمان ماندگاری ابعاد  تعرفه (دلار)
بدنه خارجی هواپیماهای مسافربری 183 روز چهار متر مربع 8200
بدنه خارجی هواپیماهای مسافربری 365 روز چهار متر مربع 11500