تعرفه تبلیغات بروشور هواپیمایی ساها

تعرفه تبلیغات بروشور هواپیمایی ساها


یکی از اختصاصی ترین روشهای تبلیغاتی ارائه بروشورهای تبلیغاتی شرکت ها ی تولیدی و خدماتی به مسافرین در داخل هواپیما می باشد . تبلیغات در یک مجله منحصر به فرد این امکان را ایجاد می کند که مسافرین تنها و تنها تبلیغات آن شرکت را مشاهده نموده و تبلیغاتشان به مانند مجله در میان سایر تبلیغات نباشد .


بسیار مهم : قیمت فوق هزینه نصب و قرارگیری یک واحد بروشور در داخل هواپیما بوده و هزینه چاپ و تولید بر عهده مشتری می باشد . مشتری می بایست پس از چاپ و تولید بروشوررهای خود را به دفتر شرکت هواپیمایی تحویل نماید .

 


Saha Airlines

تعرفه تبلیغات بروشور هواپیمایی ساها

مکان درج تبلیغات کمترین سفارش ابعاد  تعرفه (تومان)
 قرارگیری بروشور اختصاصی در صندلی مسافرین 1.000 A4/A5 5.400