تعرفه تبلیغ در روزنامه هفت صبح

روزنامه هفت صبح از سوم اردیبهشت ۱۳۹۰ به عنوان روزنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و شهری منتشر می‌شود. این روزنامه ابتدا با صاحب امتیازی مؤسسه فرهنگی و هنری ارتباط بران پویا منتشر شد اما پس از تعطیلی نشریات این مؤسسه، ابتدا صاحب امتیازی روزنامه هفت صبح در ۸ آبان ۱۳۹۲ به نام آقای محسن غفوری ثبت و سپس با تاسیس شرکت هفت‌ صبح ماندگار به شماره ثبت 482250 امتیاز روزنامه به این شرکت حقوقی منتقل گردید.


بسیار مهم : هزینه اعلامی هزینه  قرارگیری تبلیغات در مدت یکماه می باشد .

 


روزنامه هفت صبح

تعرفه تبلیغ در روزنامه هفت صبح – اپلیکیشن روزنامه در هواپیما

مکان درج تبلیغات ابعاد کمترین مدت سفارش  تعرفه (تومان)
ابتدای نمایش روزنامه به مدت معین 1080 × 1920 pixels یکماه 10.000.000