فضای تبلیغاتی WA4 - WA5 - WA7 - WA8

تعرفه تبلیغات فرودگاه مهرآباد - فضای داخلی : فرودگاه مهرآباد دارای  فضاهای تبلیبغاتی چون استند ها ، فلکسی ها و لایت بکس ها می باشد که در این بخش تعرفه های فضاهای تبلیغاتی WA8 - WA7 - WA5 - WA4  اعلام می گردد . تعرفه درج شده بدون در نظر گرفتن تخفیفات بوده و تمامی فضاهای تبلیغاتی بر اساس ماه و تعداد درخواست دارای تخفیفات گسترده می باشند.

 تعرفه (تومان) ابعاد ( متر)  ماندگاری مکان درج تبلیغات کد تابلو
تماس 4.5×1.5 30 روز ترمینال یک - سالن ورود - بالای جامه دان  WA4
تماس 4×1 30 روز ترمینال یک - سالن عمومی - بالای کانترهای چک این  WA5
تماس 5×1.2 30 روز ترمینال یک - سالن ورود - پیشانی نوار نقاله  WA7
تماس 5×2  30 روز ترمینال یک - سالن ورود - اولین ورودی WA8

فضای تبلیغاتی WA9 - WA10 - WA11 - WA12

تعرفه تبلیغات فرودگاه مهرآباد - فضای داخلی : فرودگاه مهرآباد دارای  فضاهای تبلیبغاتی چون استند ها ، فلکسی ها و لایت بکس ها می باشد که در این بخش تعرفه های فضاهای تبلیغاتی WA9 - WA10 - WA11 - WA12  اعلام می گردد . تعرفه درج شده بدون در نظر گرفتن تخفیفات بوده و تمامی فضاهای تبلیغاتی بر اساس ماه و تعداد درخواست دارای تخفیفات گسترده می باشند.توجه : تعداد تابلو کد WA10 بیست و چهار عدد می باشد که بصورت یک جا ارائه می گردد.

 تعرفه (تومان) ابعاد ( متر)  ماندگاری مکان درج تبلیغات کد تابلو
تماس 1.2×5 30 روز ترمینال یک - سالن ورودی - تابلوی دو طرفه روی نقاله WA9
تماس 1.20×1 30 روز ترمینال یک - سالن ترانزیت تابلوهای دوطرفه مشرف به باند WA10
تماس 1×10 30 روز ترمینال یک - سالن عمومی - بالای گیت وردی به ترانزیت WA11
تماس 2×10  30 روز سالن عمومی ترمینال دو - بالای درب خروج WA12

فضای تبلیغاتی WA13 - WA14 - WA16 - WA17

تعرفه تبلیغات فرودگاه مهرآباد - فضای داخلی : فرودگاه مهرآباد دارای  فضاهای تبلیبغاتی چون استند ها ، فلکسی ها و لایت بکس ها می باشد که در این بخش تعرفه های فضاهای تبلیغاتی WA13 - WA14 - WA16 - WA17  اعلام می گردد . تعرفه درج شده بدون در نظر گرفتن تخفیفات بوده و تمامی فضاهای تبلیغاتی بر اساس ماه و تعداد درخواست دارای تخفیفات گسترده می باشند. توجه :  تعداد تابلو کد WA16 دو عدد می باشد که بصورت یک جا ارائه می گردد.

 تعرفه (تومان) ابعاد ( متر)  ماندگاری مکان درج تبلیغات کد تابلو
تماس 2.5×6 30 روز ترمینال دو - سالن عمومی - جنب کانتر چک این  WA13
تماس 1.20×9 30 روز ترمینال یک - سالن عمومی - بالای گیت ورود WA14
تماس 1×7 30 روز سالن ورودی ترمینال دو - روی تسمه نقاله اول  WA16
تماس 2×5 30 روز ترمینال دو - سالن ترانزیت - جنب گیت خروج WA17

فضای تبلیغاتی WA18 - WA19 - WA20 - WA24

تعرفه تبلیغات فرودگاه مهرآباد - فضای داخلی : فرودگاه مهرآباد دارای  فضاهای تبلیبغاتی چون استند ها ، فلکسی ها و لایت بکس ها می باشد که در این بخش تعرفه های فضاهای تبلیغاتی WA18 - WA19 - WA20 - WA24  اعلام می گردد . تعرفه درج شده بدون در نظر گرفتن تخفیفات بوده و تمامی فضاهای تبلیغاتی بر اساس ماه و تعداد درخواست دارای تخفیفات گسترده می باشند. توجه :  تابلوهای  کد WA20 روی تسمه نقاله بصورت دو وجهی است  و همچنین کد WA24  پنج عدد ایربریج است که هرکدام هشت فضای تبلیغاتی طبق ابعاد زیر داشته که بطور کلی چهل عدد تابلو تبلیغاتی می باشدکه بصورت یکجا ارائه میگردد . 

 تعرفه (تومان) ابعاد ( متر)  ماندگاری مکان درج تبلیغات کد تابلو
تماس 1.3×6 30 روز ترمینال دو - سالن عمومی - جنب کانتر چک این  WA18
تماس 2×6 30 روز ایربریج های باند فرودگاه  WA19
تماس 1×7 30 روز سالن ورودی ترمینال دو - روی تسمه نقاله دوم  WA20
تماس 1.2×0/90 30 روز ترمینال یک و دو - ایربریج های موجود در فضای سالن ترانزیت WA24

فضای تبلیغاتی WA26 - WA29 - WA30 - WA31

تعرفه تبلیغات فرودگاه مهرآباد - فضای داخلی : فرودگاه مهرآباد دارای  فضاهای تبلیبغاتی چون استند ها ، فلکسی ها و لایت بکس ها می باشد که در این بخش تعرفه های فضاهای تبلیغاتی  WA26 - WA29 - WA30 - WA31 اعلام می گردد . تعرفه درج شده بدون در نظر گرفتن تخفیفات بوده و تمامی فضاهای تبلیغاتی بر اساس ماه و تعداد درخواست دارای تخفیفات گسترده می باشند.

 تعرفه (تومان) ابعاد ( متر)  ماندگاری مکان درج تبلیغات کد تابلو
تماس 4.5×3 30 روز ترمینال یک - سالن عمومی - روبروی کانترهای چک این  WA26
تماس 1.2×5.5 30 روز ترمینال دو - سالن ورودی - بالای تسمه نقاله WA29
تماس 2×5 30 روز ترمینال دو - سالن ترانزیت - بالای گیت خروج WA30
تماس 2.7×8.2 30 روز ترمینال دو - اولین تابلوی ورودی از طرف باند پرواز  WA31

فضای تبلیغاتی Video wall

تعرفه تبلیغات فرودگاه مهرآباد - فضای داخلی : یکی از بهترین فضاهای تبلبغاتی درفرودگاه مهرآباد  تبلیغات بر روی Video wall ها است . در این نوع تبلیغات فضایی در اختیار شرکت ها قرار گرفته که آنها می توانند Video wall خود را در آن قسمت قراردهند . این فضا در مدت اجاره کاملا در اختیار آن شرکت بوده و تنها کلیپ تبلیغاتی ایشان بر روی آن نمایش داده خواهد شد .

 تعرفه (تومان) ابعاد ( متر)  ماندگاری مکان درج تبلیغات کد تابلو
تماس 3×3 90 روز فضای خالی در ترمینالهای دو - سه - چهار در سالن ورودی  V-W