فضای تبلیغاتی P01 - P04

تعرفه تبلیغات فرودگاه مهرآباد - فضای بیرونی : فرودگاه مهرآباد دارای سی و یک عدد تابلو در ابعاد مختلف می باشد که در این بخش تعرفه های تابلوهای تبلیغاتی از کد P01 تا P04 اعلام می گردد . تعرفه درج شده بدون در نظر گرفتن تخفیفات بوده و تمامی فضاهای تبلیغاتی بر اساس ماه و تعداد درخواست دارای تخفیفات گسترده می باشند.

 تعرفه (تومان) ابعاد ( متر)  ماندگاری مکان درج تبلیغات کد تابلو
2.555.982.000 5.55×10 30 روز جاده مخصوص - تقاطع خیابان اصلی مهرآباد P01
1.527.727.000  5.55×10 30 روز خیابان اصلی مهرآباد P02
1.306.948.000 5.55×10  30 روز خیابان اصلی مهرآباد - قبل از دور برگردان  P03 
1.306.948.000 5.55×10  30 روز خیابان اصلی مهرآباد P04

فضای تبلیغاتی P05 - P08

تعرفه تبلیغات فرودگاه مهرآباد - فضای بیرونی : فرودگاه مهرآباد دارای سی و یک عدد تابلو در ابعاد مختلف می باشد که در این بخش تعرفه های تابلوهای تبلیغاتی از کد P08 تا P05 اعلام می گردد . تعرفه درج شده بدون در نظر گرفتن تخفیفات بوده و تمامی فضاهای تبلیغاتی بر اساس ماه و تعداد درخواست دارای تخفیفات گسترده می باشند. 

 تعرفه (تومان) ابعاد ( متر)  ماندگاری مکان درج تبلیغات کد تابلو
1.306.948.000 5.55×10 30 روز تقاطع خیابان اصلی مهرآباد P05
1.306.948.000 5.55×10 30 روز خیابان اصلی مهرآباد P06
1.306.948.000 6.1×7.7 30 روز خیابان اصلی مهرآباد - تقاطع خیابان پرواز P07 
1.248.156.000 5.55×10  30 روز خیابان اصلی مهرآباد - ورودی ترمینال یک و دو P08

فضای تبلیغاتی P10 - P13

تعرفه تبلیغات فرودگاه مهرآباد - فضای بیرونی : فرودگاه مهرآباد دارای سی و یک عدد تابلو در ابعاد مختلف می باشد که در این بخش تعرفه های تابلوهای تبلیغاتی از کد P13 تا P10 اعلام می گردد . تعرفه درج شده بدون در نظر گرفتن تخفیفات بوده و تمامی فضاهای تبلیغاتی بر اساس ماه و تعداد درخواست دارای تخفیفات گسترده می باشند. 

 تعرفه (تومان) ابعاد ( متر)  ماندگاری مکان درج تبلیغات کد تابلو
484.731.000 7×3 30 روز مهرآباد- خیابان پرواز - جنب بانک قوامین P10
505.966.500 7×3 30 روز مهرآباد- خیابان پرواز - بعد از تقاطع بسیج P11
440.680.500 7×3 30 روز مهرآباد- خیابان پرواز - ورودی ترمینال چهار و شش P12 
1.755.000.000 4.88×31  30 روز مهرآباد - ورودی ترمینال شش P13

فضای تبلیغاتی H01 - H04

تعرفه تبلیغات فرودگاه مهرآباد - فضای بیرونی : فرودگاه مهرآباد دارای سی و یک عدد تابلو در ابعاد مختلف می باشد که در این بخش تعرفه های تابلوهای تبلیغاتی از کد H04 تا H01 اعلام می گردد . تعرفه درج شده بدون در نظر گرفتن تخفیفات بوده و تمامی فضاهای تبلیغاتی بر اساس ماه و تعداد درخواست دارای تخفیفات گسترده می باشند. 

 تعرفه (تومان) ابعاد ( متر)  ماندگاری مکان درج تبلیغات کد تابلو
545.629.500 7×3 30 روز مهرآباد - خیابان حجاج H01
477.360.000 7×3 30 روز مهرآباد - خیابان حجاج  H02
868.549.500 7×3 30 روز مهرآباد - خیابان حجاج - تقاطع خیابان بسیج H03
300.280.500 4.88×31  30 روز مهرآباد - خیابان حجاج - به سمت میدان آزادی H04

فضای تبلیغاتی H05 - B02

تعرفه تبلیغات فرودگاه مهرآباد - فضای بیرونی : فرودگاه مهرآباد دارای سی و یک عدد تابلو در ابعاد مختلف می باشد که در این بخش تعرفه های تابلوهای تبلیغاتی از کد H05تا B02 اعلام می گردد . تعرفه درج شده بدون در نظر گرفتن تخفیفات بوده و تمامی فضاهای تبلیغاتی بر اساس ماه و تعداد درخواست دارای تخفیفات گسترده می باشند. 

 تعرفه (تومان) ابعاد ( متر)  ماندگاری مکان درج تبلیغات کد تابلو
327.307.500 3.5×7.5 30 روز مهرآباد - خیابان حجاج - به سمت میدان آزادی H05
245.524.500 3.5×7.5 30 روز مهرآباد - خیابان حجاج - میدان آزادی  H06
602.316.000 3.5×7.5 30 روز خیابان بسیج - تابلو دو طرفه روبه خیابان پرواز B01
440.680.500 4×7 30 روز  خیابان بسیج - تابلو دو طرفه روبه خیابان پرواز B02

فضای تبلیغاتی B03 - A03

تعرفه تبلیغات فرودگاه مهرآباد - فضای بیرونی : فرودگاه مهرآباد دارای سی و یک عدد تابلو در ابعاد مختلف می باشد که در این بخش تعرفه های تابلوهای تبلیغاتی از کد B03 تا A03 اعلام می گردد . تعرفه درج شده بدون در نظر گرفتن تخفیفات بوده و تمامی فضاهای تبلیغاتی بر اساس ماه و تعداد درخواست دارای تخفیفات گسترده می باشند. 

 تعرفه (تومان) ابعاد ( متر)  ماندگاری مکان درج تبلیغات کد تابلو
552.298.500 4×6 30 روز خیابان بسیج - تقاطع خیابان معراج B03
526.500.000 9.6×4 30 روز نمای غربی - جنب بانک A01
844.857.000 8.5×7.2 30 روز  روبروی یگان حفاظت  A02
623.200.500 9.6×3.8 30 روز روبروی ترمینال یک  A03

فضای تبلیغاتی A04 - M01

تعرفه تبلیغات فرودگاه مهرآباد - فضای بیرونی : فرودگاه مهرآباد دارای سی و یک عدد تابلو در ابعاد مختلف می باشد که در این بخش تعرفه های تابلوهای تبلیغاتی از کد A04 تا M01 اعلام می گردد . تعرفه درج شده بدون در نظر گرفتن تخفیفات بوده و تمامی فضاهای تبلیغاتی بر اساس ماه و تعداد درخواست دارای تخفیفات گسترده می باشند. 

 تعرفه (تومان) ابعاد ( متر)  ماندگاری مکان درج تبلیغات کد تابلو
642.330.000 10×3.6 30 روز روبروی ترمینال دو A04
2.223.058.000 7.6×16 30 روز روبروی مترو A05
1.121.796.000 6×11 30 روز روبروی پارکینگ اداری A06
400.000.000 4×3 30 روز ورودی فرودگاه مهرآباد از میدان آزادی تابلو اول M01

فضای تبلیغاتی M02 - M04

تعرفه تبلیغات فرودگاه مهرآباد - فضای بیرونی : فرودگاه مهرآباد دارای سی و یک عدد تابلو در ابعاد مختلف می باشد که در این بخش تعرفه های تابلوهای تبلیغاتی از کد M02 تا M04 اعلام می گردد . تعرفه درج شده بدون در نظر گرفتن تخفیفات بوده و تمامی فضاهای تبلیغاتی بر اساس ماه و تعداد درخواست دارای تخفیفات گسترده می باشند. 

 تعرفه (تومان) ابعاد ( متر)  ماندگاری مکان درج تبلیغات کد تابلو
400.000.000 4×3 30 روز ورودی فرودگاه از میدان آزادی تابلو نبش دوراهی M02
400.000.000 4×3 30 روز خروجی فرودگاه به سمت میدان آزادی تابلو آخر M03
400.000.000 4×3 30 روز خیابان معراج نبش خروجی به سمت میدان آزادی و ورودی به سمت ترمینال یک و دو  M04

فضای تبلیغاتی T01- T04

تعرفه تبلیغات فرودگاه مهرآباد - فضای بیرونی : یکی از فضاهای تبلیغاتی موجود در محیط بیرونی  فرودگاه مهرآباد ایجاد فضا برای car show و یا قراردادن ماکت هایی از برند و محصولات شرکت ها می باشد که در ابعاد مختلف می توان در فضای بیرونی فرودگاه مهرآباد قرار داد. در این بخش تعرفه های فضای تبلیغاتی T01 - T04 اعلام می گردد . تعرفه درج شده بدون در نظر گرفتن تخفیفات بوده و تمامی فضاهای تبلیغاتی بر اساس ماه و تعداد درخواست دارای تخفیفات گسترده می باشند. 

 تعرفه (تومان) ابعاد ( متر)  ماندگاری مکان درج تبلیغات کد تابلو
2.200.000.000 توافقی 30 روز محوطه ورودی و خروجی ترمینال یک T01
2.200.000.000 توافقی 30 روز محوطه ورودی و خروجی ترمینال دو T02
2.200.000.000 توافقی 30 روز محوطه مجاور ایستگاه تاکسی ترمینال یک و دو T1-2/T
2.200.000.000  توافقی 30 روز محوطه ورودی و خروجی ترمینال چهار T04

فضای تبلیغاتی T06 - M2

تعرفه تبلیغات فرودگاه مهرآباد - فضای بیرونی : یکی از فضاهای تبلیغاتی موجود در محیط بیرونی  فرودگاه مهرآباد ایجاد فضا برای car show و یا قراردادن ماکت هایی از برند و محصولات شرکت ها می باشد که در ابعاد مختلف می توان در فضای بیرونی فرودگاه مهرآباد قرار داد. در این بخش تعرفه های فضای تبلیغاتی T06 - M2 اعلام می گردد . تعرفه درج شده بدون در نظر گرفتن تخفیفات بوده و تمامی فضاهای تبلیغاتی بر اساس ماه و تعداد درخواست دارای تخفیفات گسترده می باشند. 

 تعرفه (تومان) ابعاد ( متر)  ماندگاری مکان درج تبلیغات کد تابلو
2.200.000.000 توافقی 30 روز محوطه ورودی و خروجی ترمینال شش T06
2.200.000.000 توافقی 30 روز محوطه مجاور ایستگاه تاکسی ترمینال چهار و شش T4-6/T
2.200.000.000 توافقی 30 روز بلوار سه را پلیس M1
2.200.000.000 توافقی 30 روز بلوار مقابل پاویون - بلوار حجاج M2

فضای تبلیغاتی C00 - G00

تعرفه تبلیغات فرودگاه مهرآباد - فضای بیرونی : فضاهای تبلیغاتی موجود در محیط بیرونی  فرودگاه مهرآباد  به موارد بالا فرجام نمی یابد بلکه فضاهایی چون چرخ دستی حمل بار مسافرین ، دستگاه های ATM بانکی ، فضای بیرونی و درونی اتوبوس های داخل باند فرودگاه ( کو باکس ) و شیشه راهرو انتقال مسافرین به هواپیما نیز به آن اضافه می گردد . 

 تعرفه (تومان) ابعاد (متر)  ماندگاری مکان درج تبلیغات کد تابلو
تماس 0.40×0.32 30 روز  چرخ دستی حمل بار مسافرین  C00
تماس توافقی 30 روز دستگاه خود پرداز  A00
تماس توافقی 30 روز اتوبوس حمل و نقل مسافرین در باند B00
تماس توافقی 30 روز ایربریج (راهروی انتقال مسافرین به داخل هواپیما ) G00