تعرفه تبلیغات در مجله قطار فدک

تبلیغ در مجلات ریلی را می توان کارآمدترین تبلیغات در صنعت ریلی دانست زیرا مسافرین در سفرهای ریلی زمان زیادی را به مطالعه اختصاص می دهند و مطالعه مجلات ریلی که حاوی مطالب آموزنده و گردشگری است یکی از موارد مطلوب مسافرین برای مطالعه می باشد. وب سایت سازمان تبلیغات هوایی و ریلی کشور این امکان را برای شرکت ها و نهادها و... مهیا می نماید تا از تعرفه تبلیغات در مجله قطار فدک مطلع گردنند. 

مدت ماندگاری 20.5 × 15 CM 10.5 × 15 CM 10.5 × 7.4 CM مکان درج تبلیغ
دو ماه تماس تماس تماس  بر روی جلد 
تماس تماس تماس پشت جلد
تماس تماس تماس داخل جلد
تماس تماس تماس بر روی داخل پشت جلد
تماس تماس تماس صفحه اول
تماس تماس تماس یک صقحه مانده به اخر
تماس تماس تماس سایر صفحات داخلی 

تعرفه تبلیغات در مجله قطار فدک