قطار پارسی

قطار پارسی از قطارهای زیر مجموعه شرکت قطارهای جوپار است .این واگن ها از جمله واگن های درجه یک در ناوگان کشور است. واگن ها قطار پارسی عموما ۶ تخته اند و با توجه به نرخ قیمت خوبی که در اختیار افراد قرار می دهند برای قشر دانشجو گزینه بسیار مناسبی هستند.تعرفه تبلیغات در فضای داخلی قطار جوپار ( پارسی ) را می توانید از وب سایت سازمان تبلیغات هوایی و ریلی کشور دریافت نمایید.

 تعرفه (تومان) تعداد ابعاد ( سانتیمتر)  ماندگاری مکان درج تبلیغات
تماس تماس 80 × 20 30 روز تابلو داخل کوپه
تماس تماس 40 × 60 تابلو داخل راهرو
تماس تماس 40 × 60 تابلو داخل رستوران
تماس تماس A4 فلایر

قطارهای کویر

حتی اگر نتوانیم  قطار کویر را بهترین قطار جوپار بدانیم، حداقل میتوانیم آن را در صدر بهترین ها قرار دهیم. قطار کویر یکی از قطارهای زیر مجموعه شرکت قطارهای جوپار است. قطار کویر قطار ۶ تخته  است که می توان آن را جزء بهترین قطارهای ۶ تخته کشور در نظر گرفت.تعرفه تبلیغات در فضای داخلی قطار جوپار ( کویر ) را می توانید از وب سایت سازمان تبلیغات هوایی و ریلی کشور دریافت نمایید.تعرفه تبلیغات در فضای داخلی قطار جوپار 

 تعرفه (تومان) تعداد ابعاد ( سانتیمتر)  ماندگاری مکان درج تبلیغات
تماس تماس 80 × 20 30 روز تابلو داخل کوپه
تماس تماس 40 × 60 تابلو داخل راهرو
تماس تماس 40 × 60 تابلو داخل رستوران
تماس تماس A4 فلایر

تعرفه تبلیغات در فضای داخلی قطار جوپار