تعرفه تبلیغات بدنه خارجی واگن رجاء

بی شک با شکوه ترین و لاکچری ترین تبلیغات در شرکت های ریلی ، تبلیغات بر روی بدنه واگن های قطارها می باشد. این تبلیغات در دنیا بیشتر توسط شرکت های بزرگ صورت می پذیرد وشرکت ها از این طریق قدرت خود را به رخ رقیبان می کشانند . تعرفه تبلیغات روی بدنه خارجی واگن رجاء به صورت زیر میباشد. 

 تعرفه (تومان) مکان درج تبلیغات ابعاد ( سانتیمتر)  ماندگاری نوع واگن
تماس دو طرف واگن   1900 × 300
30 روز
 واگنهای مسافری
تماس سریع السیر پردیس
تماس ریل باس های ارم
تماس واگنهای دو طیقه صبا