تبلیغات صفحات نمایش (هواپیمای آسمان)

تبلیغات بر روی مانیتورها و صفحات نمایش 


یکی از قدرتمندترین و تاثیر گذارترین شیوه های تبلیغاتی ، تبلیغات تصویری می باشد . تبلیغات بر روی مانیتورها و صفحات نمایشی داخل پروازها یک فضای قدرتمند رسانه ای را در لوکسترین فضای تبلیغاتی در اختیار شرکت های بزرگ قرار می دهد . شرکت ها می توانند فیلم های تبلیغاتی خود را در داخل شبکه های تصویری شرکت های هواپیمایی نمایش دهند . 

 

تی


Aseman airline

تعرفه سرمایه گذاری تبلیغات بر روی مانیتورها و صفحات نمایش هواپیمایی آسمان

مکان درج تبلیغات مدت زمان ماندگاری تعداد دفعات نمایش در پرواز  تعرفه (دلار)
مانیتورها و صفحات نمایش داخل پرواز روز 45 8 × 60″ 690