تبلیغات مجله (هواپیمای سپهران)

تبلیغات در مجله های داخل پرواز  


تبلیغات در مجلات را می توان یکی از قدیمی ترین واحدهای تبلیغاتی در هواپیماها دانست . از گذشته های دور شرکت ها سعی می کردند از طریق تبلیغات در مجلات داخل پرواز محصولات خود را به مردم سایر مناطق و کشورها معرفی نمایند . شرکت های می توانند تبلیغات خود را در قسمت های مختلف مجله های شرکت های هواپیمایی درج و یا تبلیغات خود را بصورت کاتالوگ های تمام رنگی در داخل پروازهای شرکت های هواپیمایی قراردهند . 


 

تی


sepehran airlines

تعرفه سرمایه گذاری تبلیغات در مجله هواپیمایی سپهران

مکان درج تبلیغات  تعرفه (تومان) تیراژمجله مدت ماندگاری 
صفحه دوم داخل جلد  120.000.000 4000 یکماه 
صفحه سوم   120.000.000
ما قبل آخر  96.000.000
صفحه روبروی ما قبل آخر 96.000.000
دو صفحه روبروی هم پس از مطالب سپهران 72.000.000
دو صفحه روبروی هم پس از صفحه مشخصات مجله 60.000.000