تبلیغات مجله (هواپیمای ایران ایر)

تبلیغات در مجله های داخل پرواز  


تبلیغات در مجلات را می توان یکی از قدیمی ترین واحدهای تبلیغاتی در هواپیماها دانست . از گذشته های دور شرکت ها سعی می کردند از طریق تبلیغات در مجلات داخل پرواز محصولات خود را به مردم سایر مناطق و کشورها معرفی نمایند . شرکت های می توانند تبلیغات خود را در قسمت های مختلف مجله های شرکت های هواپیمایی درج و یا تبلیغات خود را بصورت کاتالوگ های تمام رنگی در داخل پروازهای شرکت های هواپیمایی قراردهند . 

 


Iran Air

تعرفه سرمایه گذاری تبلیغات در مجله هواپیمایی ایران ایر

مکان درج تبلیغات  تعرفه (تومان) تیراژمجله مدت ماندگاری
پشت جلد  60.000.000 6.000


یکماه


صفحه دوم داخل جلد  30.000.000
صفحه سوم   25.000.000
داخل پشت جلد 25.000.000
صفحه روبروی داخل پشت جلد  20.000.000
صفحات ما قبل  فهرست فارسی 15.000.000
صفحات ما قبل فهرست انگلیسی 13.000.000
صفحات داخلی 12.000.000
صفحه ما قبل شناسنامه فارسی 20.000.000
صفحه ما قبل شناسنامه انگلیسی 15.000.000