تبلیغات مجله (هواپیمای ایران ایر)

تبلیغات در مجله های داخل پرواز  


تبلیغات در مجلات را می توان یکی از قدیمی ترین واحدهای تبلیغاتی در هواپیماها دانست . از گذشته های دور شرکت ها سعی می کردند از طریق تبلیغات در مجلات داخل پرواز محصولات خود را به مردم سایر مناطق و کشورها معرفی نمایند . شرکت های می توانند تبلیغات خود را در قسمت های مختلف مجله های شرکت های هواپیمایی درج و یا تبلیغات خود را بصورت کاتالوگ های تمام رنگی در داخل پروازهای شرکت های هواپیمایی قراردهند . 


 

تی


Iran Air

تعرفه سرمایه گذاری تبلیغات در مجله هواپیمایی ایران ایر

مکان درج تبلیغات  تعرفه (دلار) تیراژمجله تعداد مسافرین تحت پوشش در ماه
روی جلد بزودی3000
460000
صفحه دوم داخل جلد  بزودی
صفحه سوم   بزودی
صفحه چهارم   بزودی
سایر صفحات بزودی
دو صفحه میانی  بزودی
چهار صفحه انتهایی بزودی
داخل پشت جلد بزودی
پشت جلد بزودی