تبلیغات مجله (هواپیمای کاسپین)

تبلیغات در مجله های داخل پرواز  


تبلیغات در مجلات را می توان یکی از قدیمی ترین واحدهای تبلیغاتی در هواپیماها دانست . از گذشته های دور شرکت ها سعی می کردند از طریق تبلیغات در مجلات داخل پرواز محصولات خود را به مردم سایر مناطق و کشورها معرفی نمایند . شرکت های می توانند تبلیغات خود را در قسمت های مختلف مجله های شرکت های هواپیمایی درج و یا تبلیغات خود را بصورت کاتالوگ های تمام رنگی در داخل پروازهای شرکت های هواپیمایی قراردهند . 


بسیار مهم : در صورت تمایل به ارائه دو صفحه آگهی روبروی هم ، برای صفحه دوم تخفیف ویژه در تعرفه فوق لحاظ میگردد . 


caspian airlines

تعرفه سرمایه گذاری تبلیغات در مجله هواپیمایی کاسپین

مکان درج تبلیغات  تعرفه (دلار) تیراژمجله مدت ماندگاری
پشت جلد  22.500.000 3.000 یکماه
صفحه دوم داخل جلد  18.000.000
صفحه سوم   16.200.000
صفحات قبل از فهرست 12.600.000
صفحه روبروی ما قبل از آخر 16.200.000
صفحه ما قبل از آخر  18.000.000
ده صفحه آخر 11.700.000
استاپر 13.500.000
صفحات داخلی 7.200.000