تبلیغات مجله (هواپیمای آسمان)

تبلیغات در مجله های داخل پرواز  


تبلیغات در مجلات را می توان یکی از قدیمی ترین واحدهای تبلیغاتی در هواپیماها دانست . از گذشته های دور شرکت ها سعی می کردند از طریق تبلیغات در مجلات داخل پرواز محصولات خود را به مردم سایر مناطق و کشورها معرفی نمایند . شرکت های می توانند تبلیغات خود را در قسمت های مختلف مجله های شرکت های هواپیمایی درج و یا تبلیغات خود را بصورت کاتالوگ های تمام رنگی در داخل پروازهای شرکت های هواپیمایی قراردهند . 


 

تی


Aseman airline

تعرفه سرمایه گذاری تبلیغات در مجله هواپیمایی آسمان

مکان درج تبلیغات  تعرفه (دلار) تیراژمجله تعداد مسافرین تحت پوشش در ماه
روی جلد 1241 3000
460000
صفحه دوم داخل جلد  1034 
صفحه سوم   828 
صفحه چهارم   620
سایر صفحات 414 
دو صفحه میانی  1655 
چهار صفحه انتهایی 552 
داخل پشت جلد 965 
پشت جلد 1103