تبلیغات مجله (هواپیمای قشم)

تبلیغات در مجله های داخل پرواز  


تبلیغات در مجلات را می توان یکی از قدیمی ترین واحدهای تبلیغاتی در هواپیماها دانست . از گذشته های دور شرکت ها سعی می کردند از طریق تبلیغات در مجلات داخل پرواز محصولات خود را به مردم سایر مناطق و کشورها معرفی نمایند . شرکت های می توانند تبلیغات خود را در قسمت های مختلف مجله های شرکت های هواپیمایی درج و یا تبلیغات خود را بصورت کاتالوگ های تمام رنگی در داخل پروازهای شرکت های هواپیمایی قراردهند . 

تی


Qeshm Air

تعرفه سرمایه گذاری تبلیغات در مجله هواپیمایی قشممکان درج تبلیغات  تعرفه (تومان) تیراژمجله مدت ماندگاری
پشت جلد  40.000.000 4000 یکماه
صفحه دوم داخل جلد  20.000.000
صفحه سوم   20.000.000
صفحه ما قبل آخر 12.000.000
صفحه روبروی ما قبل آخر 12.000.000
صفحات ما قبل فهرست  15.000.000
ده صفحه آخر 10.000.000
صفحات داخلی 8.000.000