تبلیغات مجله (هواپیمای آتا)

تبلیغات در مجله های داخل پرواز  


تبلیغات در مجلات را می توان یکی از قدیمی ترین واحدهای تبلیغاتی در هواپیماها دانست . از گذشته های دور شرکت ها سعی می کردند از طریق تبلیغات در مجلات داخل پرواز محصولات خود را به مردم سایر مناطق و کشورها معرفی نمایند . شرکت های می توانند تبلیغات خود را در قسمت های مختلف مجله های شرکت های هواپیمایی درج و یا تبلیغات خود را بصورت کاتالوگ های تمام رنگی در داخل پروازهای شرکت های هواپیمایی قراردهند . 


 

تی


ATA Airlines

تعرفه سرمایه گذاری تبلیغات در مجله هواپیمایی آتا

مکان درج تبلیغات  تعرفه (دلار) تیراژمجله تعداد مسافرین تحت پوشش در ماه
روی جلد بزودی بزودی بزودی
صفحه دوم داخل جلد  بزودی
صفحه سوم   بزودی
صفحه چهارم   بزودی
سایر صفحات بزودی
دو صفحه میانی  بزودی
چهار صفحه انتهایی بزودی
داخل پشت جلد بزودی
پشت جلد بزودی