تبلیغات هدرست (هواپیمایی کاسپین)

تبلیغات بر روی هدرست ها 


یکی از پربازدید ترین مکانهای تبلیغاتی هدرست های داخل پرواز می باشد . هدرست ها دستمالهایی در ابعاد 40×25 سانتیمتر است که از مواد پلی پروپیلن (اسپان باند) 40 گرمی نهیه می گردد . این دستمالها بر روی صندلی هواپیماها قرار گرفته و در طول پرواز پیش روی مسافرین قرار می گیرد . 

بسیار مهم : کمترین سفارش  5000  واحد است 


 


caspian airlines

تعرفه سرمایه گذاری تبلیغات بر روی هدرست هواپیمایی کاسپین 

مکان درج تبلیغات کمترین سفارش ابعاد  تعرفه (تومان)
هدرست داخل پرواز 5000 14 × 25 CM 250