تبلیغات بدنه خارجی (هواپیمایی کارون)

تبلیغات بر روی بدنه خارجی  


 بی شک لوکس ترین و باشکوه ترین تبلیغات در صنعت هوایی تبلیغات بر روی بدنه خارجی هواپیماهای مسافربری می باشد. تبلیغات بر روی بدنه خارجی هواپیماها تنها توسط شرکت های بزرگ و برندهای مطرح دنیا صورت می پذیرد . این نوع تبلیغات نشاندهنده اقتدار و قدرت شرکت ها در زمینه ی فعالیت خود می باشد .


 

ابعاد مواد مورد استفاده
چهار متر مربع استیکر

karun Airlines

تعرفه سرمایه گذاری تبلیغات بر روی بدنه خارجی هواپیمایی کارون

مکان درج تبلیغات Time Duration Dimensions Tariff (U.S. dollar )
بدنه خارجی هواپیماهای مسافربری 183 روز چهار متر مربع بزودی
بدنه خارجی هواپیماهای مسافربری 365 روز چهار متر مربع بزودی