تبلیغات بدنه خارجی (هواپیمایی آسمان)

تبلیغات بر روی بدنه خارجی  


 بی شک لوکس ترین و باشکوه ترین تبلیغات در صنعت هوایی تبلیغات بر روی بدنه خارجی هواپیماهای مسافربری می باشد. تبلیغات بر روی بدنه خارجی هواپیماها تنها توسط شرکت های بزرگ و برندهای مطرح دنیا صورت می پذیرد . این نوع تبلیغات نشاندهنده اقتدار و قدرت شرکت ها در زمینه ی فعالیت خود می باشد .


 

ابعاد مواد مورد استفاده
چهار متر مربع استیکر

Aseman airline

تعرفه سرمایه گذاری تبلیغات بر روی بدنه خارجی هواپیمایی آسمان

مکان درج تبلیغات مدت زمان ماندگاری ابعاد  تعرفه (دلار)
بدنه خارجی هواپیماهای مسافربری 183 روز چهار متر مربع 9100
بدنه خارجی هواپیماهای مسافربری 365 روز چهار متر مربع 13000