تبلیغات اتوبوس کوباکس (هواپیمای ایران ایر)

تبلیغات بر روی اتوبوس کوباکس


یکی از قدرتمندترین و تاثیر گذارترین شیوه های تبلیغاتی ، تبلیغات بر روی اتوبوسهای حمل مسافرین تا هواپیما می باشد . تبلیغات بر روی اتوبوس کوباکس  پروازها یک فضای قدرتمند رسانه ای را در لوکسترین فضای تبلیغاتی در اختیار شرکت های بزرگ قرار می دهد . این تبلیغات میتواند بر روی فضای خارجی اتوبوس کوباکس باشد و دردنیا این نوع تبلیغات و تبلیغات بر روی بدنه خارجی هواپیماها را تنها و تنها شرکت های بزرگ به انجام میرسانند و این نوع تبلیغات نشاندهنده اقتدار و قدرت شرکت ها در زمینه ی فعالیت خود می باشد .


بسیار مهم : تعداد اتوبوسها 50  دستگاه ایستایی می باشد .

تی


iran-air-logo

تعرفه سرمایه گذاری تبلیغات بر روی اتوبوس کوباکس هواپیمایی ایران ایر

مکان درج تبلیغات مدت زمان ماندگاری محل تبلیغات   تعرفه (تومان)
تبلیغات در اتوبوس کوباکس هر اتوبوس یک هفته پنجاه دستگیره ایستایی 10.000.000