تبلیغات بروشور (هواپیمایی کاسپین)

تبلیغات در بروشور اختصاصی داخل پرواز 


یکی از اختصاصی ترین روشهای تبلیغاتی ارائه بروشورهای تبلیغاتی شرکت ها ی تولیدی و خدماتی به مسافرین در داخل هواپیما می باشد . تبلیغات در یک مجله منحصر به فرد این امکان را ایجاد می کند که مسافرین تنها و تنها تبلیغات آن شرکت را مشاهده نموده و تبلیغاتشان به مانند مجله در میان سایر تبلیغات نباشد .  


بسیار مهم : کمترین سفارش 5.000  واحد است 

t


caspian airlines

تعرفه سرمایه گذاری تبلیغات  بروشور اختصاصی هواپیمایی ایران ایر

مکان درج تبلیغات کمترین سفارش ابعاد  تعرفه (تومان)
 قرارگیری بروشور اختصاصی در صندلی مسافرین 5.000 A4/A5 3.420